19.02.2019

BEN?M OLMAZSA OLMAZLARIM


Herkesin bu kadar yan çizdi?i ve elinden gelen zorlu?u ç?kard??? bir ba?ka bar?? görü?mesi daha var m?d?r bilmiyorum. K?br?s konusunu, zurnan?n son gözlemcisi s?fat?yla izleyen birisi olarak d??ar?dan alg?lad???m manzara, taraflar?n bir türlü masaya oturamad?klar?, oturduklar? zaman hemen kalkt?klar?, kalkmasalar bile masa alt?ndan birbirlerini tekmeledikleri ve sonunda masay? devirmeye kadar gidecekleri yolunda. Annan Plan? çerçevesinde sürdürülen görü?melerde en çok ad? geçen kavramlardan bir tanesi de 'olmazsa olmazlar' Her iki taraf?n da kendine ait olmazsa olmazlar? var ve her iki taraf, di?er taraf?n olmazsa olmazlar?n?n olmamas?n? kendi olmazsa olmazlar? olarak görüyor. Ve fark?nday?m, bu kurdu?um cümle K?br?s sorununun çözümünü iyice ç?kmaza sürüklüyor. Geçen gün oturdum, dü?ündüm ve e?er günün birinde herhangi bir müzakerenin taraf? olursam ?imdiden elimde bulunsun diye kendi 'olmazsa olmazlar?m?n' bir listesini ç?karmaya çal??t?m. Elbette hepsini bulamam?? olabilirim ama ilk anda akl?ma gelen olmazsa olmazlar?m ?unlar:
Kahvalt?n?n ard?ndan kesinlikle ?ekersiz ve sütsüz neskafe içmezsem olmaz. Ayr?ca günün ilerleyen saatlerinde fincan say?s?n? dörde ç?kartmam gerekir. Çay? ise mutlaka cam bardakta içerim. Seramik fincanda çay gelirse görü?melerden çekilirim.
Her ald???m gözlü?ü ya üzerine oturmak ya da çantan?n içindeyken elimi dayamak suretiyle k?rar?m. Ayr?ca cep telefonumu durmadan bir yerlerde unuturum.
Bir yere gitmek üzere haz?rl?k yapar?m. Giyinirim, t?ra? olurum ve tam
ç?kmak üzereyken ü?enir vazgeçerim. Bu durum birden beni mutlu eder.
Hakk? Devrim üstad?n her yaz?s?n? dikkatle ve alt?n? çize çize okuyarak imla ya da Türkçe hatas? arar?m.
Ama bir türlü bulamam.
Çal??ma masam?n çevresinden dola??rken aya??m? ya da dizimi mutlaka masan?n kö?esine vururum. Önemli olmazsa olmazlar?mdan birisi budur.
Fenerbahçe'nin maç? oldu?u gün hiçbir kuvvet beni görü?melere götüremez. Maç saatine kadar inzivaya çekilir kendimle ba? ba?a kal?r?m. Maç esnas?nda baz? u?urlar denerim. Bir ba?kas?n?n yapt??? u?uru fark etsem bile bozulmas?n diye belli etmem. Benim u?urum tutmazsa onunki tutsun diye.
Her seçimden sonra 'seçmen partilere ?unu demi?tir' diye yorumlar yap?p seçmen ad?na mesajlar ç?kartan politika yazarlar?na çok bozulurum.
Bir gün de biri ç?ks?n ve 'Seçmen f?rdöndü gibidir karde?im. Acaba onun kendisi ne istedi?ini biliyor mu' diye bir yorum yaps?n diye beklerim. Ama daha çok beklerim...
Mazo?istim evet... Card Finans reklam?n? Zerrin Özer'in son
'eeeiiiiiiiiiiii' lemesine kadar izlerim ve nedensiz yere tüylerimi diken diken ederim...
Hayat? ve kendimi sorgulamak, irdelemek ve ?ahane felsefik saptamalarda bulunmak isterim ama her seferinde 'aman bo? ver' deyip menemen yapmaya giderim...