19.02.2019

TOPU?UNA SIKARIM AKH?LLEUS!..


Truva At? imgesi yüzy?llard?r gerekli her durumda örnek olarak verilen sembol kavramlardan bir tanesi oldu. T?pk? Demokles'in K?l?c?, Pandora'n?n Kutusu gibi... Bu da mitolojinin ve eski Yunan edebiyat?n?n ne denli güçlü simgeler ve dü?üncelerle donanm?? oldu?unun bir kan?t?. Homeros'un ?lyada Destan?'ndan uyarlanan ve Truva Sava??'n? anlatan 'Troy' filmi geçen hafta vizyona girdi. Destanlarla, mitolojiyle ve eski Yunan yazarlar?yla en ilgisiz insanlar?n bile Truva Sava??'yla ilgili kulaktan dolma baz? bilgileri vard?r. Birincisi tabii ki Truva At?. Di?eri ise sava?ç? Akhilleus'un (A?il) sadece topu?undan vuruldu?u zaman ölmesi gibi... Hatta bundan seneler önce televizyondan izledi?im bir sa?l?k program?nda, insan?n topuk bölgesindeki kaslar?n Akhilleus'tan dolay? a?il tendonu olarak adland?r?ld???n? duymu?tum ve bu da benim için küçük çapl? bir hayret vesilesi olmu?tu. Sonraki y?llarda, özellikle futbolcu haberleri nedeniyle a?il tendonu laf?yla çok s?k kar??la?t?m...
Çok k?m?l k?m?l ve janjanl?, Türkiye'nin gündemi. Radikal'de birkaç y?l önce bir yaz?ma yine böyle bir mitolojik film sonras?nda, kendi mitolojimizin güncelle?tirilmesini konu etmi?tim. Belki de Yunan mitolojisi kadar zengin olan Dede Korkut Masallar? ne yaz?k ki asla hak etti?i ilgiyi göremiyor. Tepegöz'e, Bo?aç Han'a, Deli Dumrul'a hep üvey evlat muamelesi yap?yoruz. Yabanc? hayranl???m?z, kendi de?erlerimizi ihmal etmemize neden oluyor. Hadi var olan destanlar?m?z?n de?erini bilmiyoruz, bari yenilerini olu?tural?m ama o konuda da t?k yok... Benim buradaki c?l?z çabalar?mdan daha kapsaml? çal??malar laz?m...
Önceki yaz?mdan bu yana gündemin baz? konular? de?i?ti ve bu da kendi mitolojimize yeni de?erler ve karakterler kat?lmas?n? gerektirdi. Hemen öneriyorum, kabul edilirse ne ala...
Etrafa tabancas?yla rastgele ate? etme tanr?s?, Sevinçus Magandus pekâlâ Türk mitolojisinde olumsuz bir kahraman olarak yerini alabilir. Yine bununla ba?lant?l? olarak Sevinçus Magandus'la ayn? soydan gelen Topu?a S?karus karakteri de kullan?labilir. Üstelik sadece topu?undan ölen Akhilleus'a kar?? da ho? ve anlaml? bir gönderme olur...
Popstar tanr?ças?, güzeller güzeli Hema?larushemgiderus... Babas? SMS tanr?s?, K?samesajus, annesi ise Jüri da??n?n dördüzlerinden Haval? Denizus olabilir pekâlâ...
Futbol Federasyonu'nun geni? düzlüklerinde top ko?turan ?ike ve te?vik primi tanr?s? ?aibus, Avrupa kupalar?na kat?lma ve ligden dü?ecek tak?mlar?n ayarlanmas?n? sa?lar, elinde çantas?yla devre aralar?nda soyunma odalar?na girerken görülür... Fakat asla kan?tlanamayan gerçekle hayal aras? bir tanr?d?r...
Pi?kinus Klavyus'lar, plaza tepelerinde ya?ayan yar? ölümlü canl?lard?r. Amerika'n?n Irak i?galini savunurlar, rant beklerler ve daha sonralar? müttefiklerin yapt??? ak?l almaz i?kenceler medyaya yans?y?nca klavyelerinin ba??nda pi?kin pi?kin s?r?tarak ne yazacaklar?n? bilemezler...