19.02.2019

DEVLETLE ?AKA OLMAZ


Tesadüfen gözüme çarpt?, TRT televizyonu bir ?aka program? yapm??. Yapar tabii, kim kar???r. Ama i?in içine devlet ve ?aka kavramlar? girince durum biraz ilginç oluyor. Bir kere bizim halk?m?z devletin kendilerine kamera ?akas? yapmas?na pek al???k de?il. Devlet daha çok bürokratik ?akalar?yla gündeme geliyor. Ölen insanlara vergi tahakkuk ettirilmesi, kad?nlar?n askere ça?r?lmas?, 10 sene hapis yatan bir insan?n suçsuz oldu?unun anla??lmas? gibi pek de ho? olmayan ?akalar yap?yor devlet. Böyle gören, bunlara al??an insanlar da kar??lar?nda devletin mikrofonunu ve devletin gizli kameras?n? görünce haliyle biraz geriliyorlar, kas?l?yorlar...
TRT'nin kamera ?akas? program?n? sunan arkada? da gergin. 'Efendim biz size ?aka yapt?k...' ?akaya maruz kalan vatanda? daha da gergin. 'Hö?..' 'Bak?n kameram?z orada, el sallay?n...' Zavall? vatanda? rahatlayam?yor bile. Mikrofon devletin, kamera devletin. ?a?k?nca bak?yor sadece. Sunucu üsteliyor. 'Efendim bunun bir ?aka oldu?unu anlamad?n?z m? yoksa?' Son derece sayg?l? ve resmi bir dil. E tabii ki, ?imdi kalk?p koskoca devlet, vatanda??n?n ensesine ?aplak at?p 'bugün Cuma enseyi kapa' diye ?aka yapacak de?il ya. ?akalar da bir nizam ve intizam içinde olmal?.
TRT kurumunun y?llard?r içine dü?tü?ü bir açmaz var. Özel kanallarla rekabet edebilmek ad?na onlar?n silahlar?n? kullanmak, ama bir yandan da devletin otorite ve ciddiyetine yak???r kalabilmek. Tabi bir di?er yandan da sevgili halk?n? e?iterek, onlara do?ruyu ve güzeli göstermek gibi bir de misyon yüklenmek. Y?llar önce arabesk müzi?in al?p ba??n? gitti?i bir ortamda devlet duruma el atm??, milli ve do?ru bir arabesk müzi?i yapt?rarak TRT'de yay?mlatm??t?. Yanl?? hat?rlam?yorsam ?ark?y? Hakk? Bulut söylemi?ti ve 'henüz üç ya??nda bir karde?im var, seni ondan bile k?skan?yorum' ?eklinde sözleri vard?.
Bizim naçizane dü?üncemiz devlet televizyonunun hangi amaçla olursa olsun özel kanallarla pek yar??a girmemesidir. Onlarla a??k atmaya ve eksik kalmamaya gayret ettikçe ya?ad?klar? kaos daha da büyüyecek, kendi geleneklerini korumakla reytinge oynamak aras?nda s?k??arak iyice darlanacaklar. Çünkü bunun sonu yok.
TRT bu batakl??a sapland?kça yeni yeni programlar gelecek. Mesela bir milli gelin-kaynana yar??mas? bekliyorum ben. Gelin adaylar?n?n kavga etmedi?i, annelere son derece sayg?l? ve han?m han?mc?k davrand???, al??veri? listelerinin kar??l?kl? ho?görü esaslar?na göre yap?ld??? ve örgülerin örülerek dantellerin i?lendi?i bir örnek yar??ma. Ya da ?ss?z bir adada bir araya gelen gençlerin ya?ad??? Survivor adl? macera-yar??ma program?n?n alternatifi. Erkekler ayr?, k?zlar ayr? bir bölümdeler. Erkeklerin saçlar? düzgün t?ra? edilmi?, b?y?klar dudak hizas?nda. K?zlar ise edep ölçüleri içinde giyinmi? ve örtünmü?ler. Iss?z adadan ?i?elerle mektuplar gönderip büyüklerinin ellerinden küçüklerinin gözlerinden öpüyorlar. Hörmetle...